Ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden
Vanaf juni 2018 zullen vier ouders de ouderraad verlaten, omdat hun kinderen naar vervolgonderwijs gaan. Daarom zijn we op zoek naar u! We zoeken ouders met kinderen in verschillende klassen en niveaus. Het belangrijkste is dat u betrokken bent bij de school. Hieronder vindt u meer informatie over wat de ouderraad doet. Bent u enthousiast geworden, dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Taken ouderraad
Een brug tussen de ouders en school zijn is een belangrijke taak van de ouderraad. Wat speelt er op school? Welke punten kunnen beter? Maar zeker ook welke punten gaan goed? Alles wordt besproken. De ouderraad denkt mee met school en geeft gevraagd of ongevraagd advies. De ouderraad praat met de directeur, met personeel en met leerlingen over wat er op de school gebeurt en overlegt daar onderling over. Alle onderwerpen die van belang zijn voor het onderwijs op de school worden tijdens de vergaderingen besproken. Denk bijvoorbeeld aan de lesroosters, schoolactiviteiten, lesuitval, de oplossingen voor wanneer er een les uitvalt, de omgangsvormen binnen en buiten de klas, de veiligheid op school, het rookbeleid, de informatie aan ouders en basisscholen in de regio. De ouderraad is niet bedoeld voor individuele klachten van leerlingen en ouders en ook niet voor (overkoepelende) beleidszaken.

Hoe is de ouderraad samengesteld? 
De ouderraad bestaat uit maximaal elf leden. Leden van de ouderraad hebben zelf kinderen op school en alle jaargangen zijn vertegenwoordigd. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tijdens de vergadering is de rector of teamleider (deels) aanwezig, zodat aandachtspunten vanuit school ingebracht en besproken kunnen worden. Daarnaast is er een vertegenwoordiger vanuit de leerlingenraad (deels) aanwezig.

Wat vindt de ouderraad belangrijk? 
Om goed te kunnen werken moet de ouderraad weten wat er onder de ouders en de leerlingen leeft. Wij horen graag wat goed gaat maar ook wat beter kan. Als u iets met ons wilt bespreken, neem dan contact met ons op. De ouderraad staat altijd open om uw inbreng mee te nemen in de vergadering. De ouderraad vergadert een keer per zes weken.

Hoe kunt u de ouderraad bereiken? 
U kunt de ouderraad bereiken voor ideeën, vragen en/of informatie via het volgende email adres:
ouderraadme@carmelcollegegouda.nl

Aanmeldformulier ouderraad