Leerlingbegeleiding

Coach

Elke groep leerlingen heeft een eigen coach*. De coach is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerling en ouders/verzorgers als voor de collega’s als het gaat over zaken als leervorderingen, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. De coach speelt in de begeleiding van de leerling een centrale rol. Samen met je coach houd je je coachingsgesprek. Tijdens deze gesprekken bespreek je waar je naar toe wilt werken, wat je al hebt geleerd, wat goed ging en wat beter kan, wat je nog wil leren.

* Vanwege een ander onderwijskundig concept wordt er op de ISK gewerkt met mentoren.

terug naar boven

Leerlingbespreking

Van elke leerling worden in ons leerlingvolgsysteem de vorderingen in gedrag, werkhouding en leerstofbeheersing bijgehouden. Omdat er continu sprake is van ontwikkeling en verandering, wordt elke klas en elke leerling regelmatig binnen het lerarenteam besproken tijdens de leerlingbespreking. De coach leidt deze bespreking. Zo wordt een actueel beeld verkregen van de vorderingen van de leerlingen en eventuele knelpunten. Samen bekijken we of onze aanpak goed is of dat we die moeten aanpassen.

terug naar boven

Schoolondersteuningsteam

Binnen De Meander maakt de leerlingbegeleiding integraal onderdeel uit van het onderwijsproces. De zorgcoördinator/orthopedagoog, mw. M. Huting, coördineert de ondersteuning die voor een leerling nodig is binnen de school. Zij is voor leerlingen, ouders/verzorgers, leraren en andere betrokkenen direct aanspreekbaar bij ondersteuningsvragen.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze door de mentor aangemeld bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator overlegt in het schoolondersteuningsteam (SOT) welke hulp er door de school geboden kan worden. Als de problemen van een leerling niet in de school kunnen worden opgelost, wordt er gekeken of de externe partners waar de school mee samenwerkt wel de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Denk hierbij aan mensen als begeleider Passend Onderwijs en medewerkers Jeugdondersteuning Op School (JOS). Deze externe partners maken integraal deel uit van de ondersteuningsstructuur van de school.

Welke ondersteuning De Meander de leerlingen kan bieden, kunt u vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is m.n. hoofdstuk 3 relevant. Voor vragen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met mw. M. Huting of mw. K. de Bruin.

terug naar boven

Flex-ZAT

Het Flexibel ZorgAdviesTeam (Flex-ZAT) wordt ingeschakeld als de ondersteuningsvraag van een leerling niet door de school zelf kan worden opgelost. Bij dit overleg zijn betrokkenen aanwezig die vanuit hun expertise iets kunnen zeggen over de ondersteuningsvraag van de betreffende leerling. Dat is in de eerste plaats de leerling zelf en de ouders/verzorgers, maar ook de coach en/of teamleider, een onderwijsspecialist, een gezinsspecialist en de zorgcoördinator. Gezamenlijk wordt er naar een passende oplossing voor de problematiek gezocht. Dit kan betekenen dat er extra ondersteuning binnen de school ingezet gaat worden, maar er kan ook sprake zijn van hulpverlening buiten de school.

terug naar boven

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

Het maken van keuzes staat gedurende de hele schoolloopbaan centraal. De coaches bespreken de keuzes van de leerlingen tijdens het coachingsgesprek. Zij adviseren de leerlingen met betrekking tot hun schoolloopbaan (sectorkeuze), laten de leerlingen werken met het programma dedecaan.net, geven aanwijzingen met betrekking tot hun vervolgopleiding. Dit proces noemen we ook wel Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).

Mocht een leerling meer specifieke informatie over een beroepsrichting willen weten, dan kan hij terecht bij de decaan. De decaan kan de leerlingen wegwijs maken in het doolhof van studiemogelijkheden.

De decanen zijn:

Vmbo-De Meander: mw. C. van der Wiel, mw. F. Lieftink

ISK-De Aakwerf: dhr. P. Paalvast, mw. P. Vrolijk

terug naar boven

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van De Meander zijn mw. W. de Hond en mw. A. Nederhoff. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer van de school: 0182-513822. Of kijk voor de emailadressen op de pagina onder de tab De Meander bij Onze mensen.

terug naar boven
Folder Bijzondere begeleiding
Schoolondersteuningsprofiel